Khamis, 19 Julai 2012

KKBI PJM 3110/12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

TUGASAN KERJA KURSUS  TAJUK PROGRAM  : PISMP (PEND. JASMANI)

NAMA GURU PELATIH  :TAJUK KURSUS  : PJM 3110
 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

 

SEMESTER  : 4TARIKH MULA
TUGASAN

23 JULAI 2012

TARIKH HANTAR

TUGASAN

17 OGOS 2012
 1. Pelajar dapat menjelaskan kaedah dan gaya pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani yang sesuai berpandukan maklumat yang diperolehi dari pelbagai sumber
 2. Pelajar dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran berkaitan secara kontekstual bersesuaian dengan  pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani untuk sekolah rendah
 3. Pelajar dapat bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan keadaan
 4. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa
 5. Berkeyakinan dan berupaya mengguna multimedia dan kemudahan teknologi ke arah kecemerlangan profesion keguruan khususnya dalam bidang PJ


Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, 3 dan 5.


Objektif Tugasan

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :

 1. Menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap mengikut format dan butiran yang ditetapkan
 2. Melaksanakan sesi pengajaran mikro berdasarkan rancangan pengajaran harian yang disediakan
 3. Membuat rakaman sesi pengajaran yang dilaksanakan dari mula hingga akhir
 4. Menghasilkan refleksi yang lengkap berkaitan dengan pengajaran yang dilaksanakan


KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (50 %)

Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan fasa persediaan, pelaksanaan dan refleksi. Untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan, persediaan yang lengkap dan sempurna perlu diberi penekanan.

Sehubungan dengan itu, anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap dan melaksanakan pengajaran tersebut. Di samping itu, anda juga dikehendaki :

(a)  Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kaedah dan strategi pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani
(b)  Menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap mengikut format yang ditetapkan
(c)  Merakam sesi pengajaran mikro berdasarkan rancangan pengajaran yang disediakan
(d)  Menghasilkan refleksi yang lengkap berkaitan dengan sesi pengajaran hasil dari rakaman yang telah dibuat secara kritikal
(e)  Penyediaan bahan-bahan bukti (Gambar, rakaman video, sumber internet dan sebagainya)


Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1.  Tugasan hendaklah dibuat secara INDIVIDU.
2.  Anda dikehendaki memilih satu tajuk dari rancangan pelajaran semester yang sedia   ada  bagi pengajaran selama 30 minit
3. Satu sesi pengajaran mikro perlu dilaksanakan selama 15 minit berdasarkan rancangan pengajaran harian yang disediakan dalam kumpulan kecil
4.  Anda perlu melampirkan gambar-gambar dan rakaman video bagi sesi pengajaran yang dijalankan.
5.  Format penulisan tugasan adalah seperti berikut;
I  )        Font Arial
II )        Saiz huruf ialah  11 
III)        Langkau satu setengah baris
IV)       Rujukan mengikut format APA
V )       Lampiran
6.  Muka hadapan kerja kursus mengandungi:
·            Nama Pelajar
·            No. Kad Pengenalan
·            Angka Giliran
·            Kelas / Opsyen
·            Mata Pelajaran
·            Nama Pensyarah

6.    Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian, kematangan hujah dan ilmiah. Amalan plagiat tidak dibenarkan
7.    Panjang tugasan tidak melebihi 12 muka surat (tidak termasuk persembahan visual)
8.    Tugasan ini membawa markah 100  dan wajaran 50%.
Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

 1. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut :
i.              Rancangan pengajaran harian yang lengkap
ii.             Rakaman sesi pengajaran yang dijalankan
iii.            Refleksi lengkap berkaitan sesi pengajaran yang dirakam berdasarkan format berikut :
-       Prestasi keseluruhan
-       Masalah yang dihadapi
-       Cadangan penyelesaian masalah
-       Cadangan masa hadapan
 1. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian.
 2. Format dan isi perlu jelas dan koheren.
 3. Penulisan kertas kerja harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal (terutama dalam mencadangkan masalah taktikal dalam permainan)

Kriteria Pemarkahan

Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan.


Tugasan disediakan oleh                                                                    Disahkan oleh_______________________                                                  _______________________

HAFIDZAH BT. ABD. KHAFIDZ                                                  (MOKHTAR AHMAD)
IKMALHISAM B. DAROJI                                                                


INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS
JADUAL PENENTUAN TUGASAN

JABATAN                              :           JABATAN SAINS SUKAN
MATA PELAJARAN                         :           KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (PJM 3110)
KUMPULAN                          :           PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM (PISMP IPGM) AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER                          :           EMPAT
BENTUK KERJA KURSUS :           PROJEK

SPESIFIKASI

TAJUK

BENTUK KERJA KURSUS

WAJARAN

CATATAN

KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

TAJUK:

1.6       Persediaan 
           rancangan
pengajaran  harian1.8       Pengajaran mikro
            dan Refleksi  
            PengajaranPEMEROLEHAN ILMU
i.              Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kaedah dan strategi pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran dalam Pendidikan Jasmani

PENGUASAAN ILMU
I.                    Menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap
II.                  Melaksanakan sesi pengajaran berdasarkan persediaan yang telah disediakan dari fasa pengenalan hingga ke fasa penutup

PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
i.                    Membuat penilaian sesi pengajaran yang dijalankan
ii.                   Menghasilkan refleksi yang lengkap berkaitan dengan sesi pengajaran hasil dari rakaman yang telah dibuat

SAHSIAH
 • Komitmen
 • Kolaborasi


10%
30%


30%
20%

10%


Tugasan IndividuTugasan Individu

Tugasan KumpulanTugasan Individu

Jumlah

100 %


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
RUBRIK PEMARKAHAN

JABATAN                              :           JABATAN SAINS SUKAN
MATA PELAJARAN                         :           KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (PJM 3110)
KUMPULAN                          :           PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2011         
SEMESTER                          :           EMPAT
BENTUK KERJA KURSUS :           PROJEK


ASPEK DINILAI

PERUNTUKAN MARKAH
PEMEROLEHAN ILMU (25%)

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

Pelbagai sumber
(10 %)

Sumber tepat, menarik dan sesuai dengan maklumat yang dikumpul. Menyertakan 4 atau lebih jenis sumber

Sumber tepat dan sesuai dengan maklumat yang dikumpul. Menyertakan sekurang-kurangnya 3 jenis sumber

Sumber sesuai tetapi kurang tepat dengan maklumat yang dikumpul. Menyertakan sekurang-kurangnya 3 jenis sumber


Sumber kurang sesuai dan kurang tepat. Menyertakan 2 jenis sumber

Sumber tidak tepat dan tidak sesuai.
Menyertakan hanya satu jenis sumber

25 - 30
19 - 24
13 - 18
7 - 12
1 - 6

Penyediaan RPH (30 %)

Persediaan RPH  yang sangat rapi, lengkap dan sistematik

Persediaan RPH yang rapi, lengkap dan sistematik

Persediaan RPH yang agak rapi, lengkap dan sistematik

Persediaan RPH yang kurang rapi, lengkap dan sistematik


Persediaan RPH  yang tidak rapi, lengkap atau sistematik

Pengajaran Mikro
(30 %)

Pelaksanaan P&P yang sangat menarik, ansur maju aktiviti yang sangat sesuai, kawalan kelas yang sangat baik dan butiran mengajar dijelaskan dengan sangat jelas dan sangat terperinci

Pelaksanaan P&P yang menarik, ansur maju aktiviti yang sesuai, kawalan kelas yang baik dan butiran mengajar dijelaskan dengan jelas dan terperinci

Pelaksanaan P&P yang kurang menarik, ansur maju aktiviti yang agak sesuai, kawalan kelas yang sederhana dan butiran mengajar dijelaskan secara ringkas


Pelaksanaan P&P yang kurang menarik, ansur maju aktiviti yang kurang sesuai, kawalan kelas yang agak lemah dan butiran mengajar dijelaskan dengan sangat ringkas


Pelaksanaan  P&P yang tidak menarik, ansur maju aktiviti yang tidak sesuai, kawalan kelas yang lemah dan tiada butiran mengajar dijelaskan
INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS
RUBRIK PEMARKAHAN

JABATAN                              :           JABATAN SAINS SUKAN
MATA PELAJARAN                         :           KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (PJM 3110)
KUMPULAN                          :           PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM (PISMP IPGM)
                                                            AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER                          :           EMPAT
BENTUK KERJA KURSUS :           PROJEK

ASPEK DINILAI
PERUNTUKAN MARKAH
PENGUASAAN ILMU (20%)

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

Laporan refleksi P&P semasa Pengajaran Mikro
(20%)


Laporan yang sangat terperinci, gambar pelaksanaan yang sangat menarik, ulasan masalah yang dihadapi dan cadangan penambahbaikan yang sangat bernas

Laporan yang  terperinci, gambar pelaksanaan yang menarik, ulasan masalah yang dihadapi dan cadangan penambahbaikan yang bernas

Laporan yang agak terperinci, gambar pelaksanaan yang agak menarik, ulasan masalah yang dihadapi dan cadangan penambahbaikan yang agak bernas

Laporan yang kurang terperinci, gambar pelaksanaan yang kurang menarik, ulasan masalah yang dihadapi dan cadangan penambahbaikan yang ringkas

Laporan yang tidak terperinci tanpa gambar pelaksanaan, ulasan masalah yang dihadapi atau cadangan penambahbaikan

Komitmen
(10%)


·   Menunjukkan sikap tanggungjawab yang cemerlang

·   Menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugasan

·   Menunjukkan sikap tanggungjawab yang baik

·   Menunjukkan komitmen yang baik untuk menyelesaikan tugasan

·   Menunjukkan sikap tanggungjawab yang sederhana

·   Menunjukkan komitmen yang memuaskan untuk menyelesaikan tugasan

·   Kurang menunjukkan sikap bertanggungjawab

·   Menunjukkan komitmen yang rendah untuk menyelesaikan tugasan


·   Tidak menunjukkan sikap bertanggungjawab

·   Tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan tugasan

Disediakan oleh :                                                                                                                    Disahkan oleh Ketua Jabatan:

HAFIDZAH ABD. KHAFIDZ
Tarikh : 28 Jun 2012                                                                                                               Tarikh :

Format pemarkahan untuk penyediaan Rancangan Pengajaran Harian

Cadangan Format RPH Pendidikan Jasmani KSSR Untuk Sekolah Rendah

Mata Pelajaran            :                                                           Tarikh              :
Standard Kandungan  :                                                           Masa               :
Standard Pembelajaran:                                                         Kelas               :
                                                                                                Bil. Murid         :                                              
Hasil Pembelajaran:   
Pengalaman Sedia Ada :
Peralatan         :
Elemen Merentas Kurikulum :

Fasa / Masa
Aktiviti / Strategi
Fokus Pembelajaran
Organisasi

Pengenalan
Perkembangan
Kemuncak
Penutup
Pemarkahan :            
i.      Butiran :                                       2 markah
ii.     Standard Pembelajaran :            2 markah        
iii.    Hasil Pembelajaran :                   6 markah
iv.    Bahan Bantu Mengajar :             1 markah
v.     Elemen Merentas Kurikulum :    1 markah
vi.    Aktiviti / Strategi :                        4 markah
vii.   Fokus Pembelajaran :                 12 markah
x.     Organisasi :                                 12markah

                                    Jumlah :         30 markah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan